DUATLON

Martin - 11. 05. 2019


DUATLON SNOWLAND
Valčianska dolina

Martinský mestský duatlon
13. ročníkŠportoví priaznivci duatlonu,
pripravili sme pre Vás nový model pretekov. Dúfame, že sa Vám zmenená podoba duatlonu bude páčiť. Príďte si zašportovať, tešíme sa na Vás.


Dátum konania:     sobota 11. mája 2019

Miesto konania:     SNOWLAND, Valčianska dolina

Organizátor:     Turčiansky amatérsky triatlon Martin (TAT), SNOWLAND Valčianska dolina v spolupráci so Slovenskou triatlonovou úniou (STÚ). Preteká sa podľa pravidiel STÚ a týchto propozícií.

Súťažný výbor:     Riaditeľ pretekov    Daniel Konečný
    Technický delegát    Andrea Hrúzová
    Hlavný rozhodca    Milan Slovák

Preteky:    Žiaci nádeje A     (10 - 11 roč.)    1 - 3 - 0,5
    Žiaci nádeje B      (8 - 9 roč.)    0,5 - 1,5 - 0,25
    Žiaci nádeje C    (7 a mladší)    0,25 - 0,5 - 0, 12
    Mladší žiaci/čky    (12- 13 roč.)    2 - 6 - 1
    Starší žiaci/čky    (14 - 15 roč.)    3 - 10 - 2
    Všetky kategórie    (16 a starší)    2,5 - 10 - 1,25

Šprint duatlon:     SlPov „šprint duatlone“ pre kategórie M, Ž, V1, V2, V3, Vy1, Vy2, J, Jy, D, Dy
    3x rozjazdy:     2,5 - 10 - 1,25
    1x finále:     2,5 - 10 - 1,25
 
Jazda v háku:     (drafting) počas cyklistickej časti je povolená.

Prihlášky:     Vyplniť elektronický formulár na  www.triathlon.sk

Štartovné:     Prihlášky budú akceptované až po zaplatení štartovného na účte.
    IBAN : SK12 1111 0000 0011 9443 8012
    SWIFT (BIC) UNCRSKBX
    V prípade požiadania organizátora je povinný pretekár preukázať sa pri prezentácii dokladom o zaplatení štartovného.
    Výška štartovného: úhrada     do 20. 04. `19     po 20. 04. `19     pri prezentácii
    Žiacke kategórie vrátane Nádejí    5,- €    8,- €    10,- €
    M,Ž,V1, V2, V3, Vy1, Vy2 a J, Jy a D, Dy    15,- €    20,- €    25,- €  

Kategórie:     Registrovaní v STÚ:
    Žiaci nádeje A     (ľ009-2008)    1 - 3 - 0,5
    Žiaci nádeje B      (2011-2010)    0,5 - 1,5 - 0,25
    Žiaci nádeje C    (2012 a mladší)    0,25 - 0,5 - 0, 12
    Mladší žiaci/čky    (2007-2006)    2 - 6 - 1
    Starší žiaci/čky    (2005-2004)    3 - 10 - 2
    Dorastenci/ky    (2003-2002)    2,5 - 10 - 1,25
    Juniori/ky    (2001-2000)    2,5 - 10 - 1,25
    Muži    (1999-1980)    2,5 - 10 - 1,25
    Ženy    (1999-1980)    2,5 - 10 - 1,25
    Veteráni 1    (1979-1970)    2,5 - 10 - 1,25
    Veteráni 2    (1969-1960)    2,5 - 10 - 1,25
    Veteráni 3    (1959 a starší)    2,5 - 10 - 1,25
    Veteránky 1    (1979-1970)    2,5 - 10 - 1,25
    Veteránky 2    (1969 a staršie)    2,5 - 10 - 1,25
    Neregistrovaní v STÚ (OPEN):
    Muži    (2002-1980)    2,5 - 10 - 1,25
    Ženy    (2002 a staršie)    2,5 - 10 - 1,25
    Veteráni    (1979 a starší)    2,5 - 10 - 1,25

Trate:     3 rozjazdy a finále
    1. beh:     rovina, 1 okruh (2,5 km)
    bicykel:     2 okruhy (á 5 km)
    2. beh:     rovina, 1 okruh (2,5 km)
    Žiaci a Nádeje:     rovina v okolí depa

Ceny:     V kategóriách Nádejí ocenení všetci štartujúci
    V ostatných kategóriách vecné ceny pre prvých troch pretekárov.
    V absolútnom poradí hlavných pretekov (superšprint) finančné ceny:
    Muži: 60 € - 50 € - 40 € - 30 € - 20 €
    Ženy: 50 € - 30 € - 20 €

Časový program:     07:30     prezentácia všetkých kategórii, SNOWLAND Valčianska dolina
    08:00     otvorenie depa šprint duatlon

Šprint duatlon:     Rozdelenie pretekárov do rozjázd podľa výkonnosti.
     09:00    1. rozjazda
     09:50    2. rozjazda
     10:40    3. rozjazda
    11:30 - 12:00    depo výber bicyklov šprint duatlon ukladanie bicyklov ml. a st. žiaci/-ky, Nádeje žiaci/čky
    12:00     štart st žiaci/-ky
    13:00     štart ml žiaci/-ky
    14:00     štart žiaci nádeje
Finále šprint duatlon = 40 pretekárov. Z každej rozjazdy postupuje priamo 10 pretekárov + 10 pretekárov podľa najrýchlejších časov.
    15:00     štart finále šprint duatlon
    16:00     vyhlásenie výsledkov

Povinná výbava:     ochranná prilba pri cyklistike. Každý súťažiaci preteká na vlastnú zodpovednosť. Ako súhlas s podmienkami pretekov sa považuje zaplatenie štartovného poplatku. Informácie: Daniel Konečný 0903 503 666, 043-4134245, svemat@svemat.sk Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií v prípade dohovoru s TD a HR.
Podmienky a povinnosti účastníkov MMD duatlon SNOWLAND Valčianska dolina:

Meno a priezvisko:

1.    Preteká sa podľa platných pravidiel STÚ a týchto propozícií.
2.    Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
3.    Usporiadateľ  nie je zodpovedný za škody na zdraví  a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s pretekom.
4.    Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú a zapnutú na hlave počas cyklistickej časti aj pri vychádzaní z depa.
5.    Štartovné čísla sú až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
6.    Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.
7.    Mimo označené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.
8.    Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania.
9.    V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky s hľadaním samotný pretekár.
10.    Klasifikovaní, budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
11.    Pokiaľ by sa preteky nemohli uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
12.    Protesty je možné podať písomne najneskôr 10 minút po zverejnení výsledkov v kancelárii pretekov, vklad je 10€, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
13.    Pretekár súhlasí so spracovaním osobných údajov ako aj s možným použitím fotografií a videozáznamov na účely propagácie.
14.    Pretekár súhlasí s časovým harmonogramom pretekov, ktorý je uvedený v propozíciách. Ak sa pretekár umiestni na stupňoch víťazov a nezúčastní sa vyhodnotenia pretekov, stráca  nárok na finančnú a vecnú cenu.
15.    Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom pri prezentácii pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1. až 15.

SNOWLAND Valčianska dolina:  podpis:Št. číslo Pretekár Klub Kategória
#1 InessadraniaVap InessadraniaVapEQ 594485 yy
#2 Adam Kováč Prestigio Realiz Team yy

P.č. Označenie / Kategória Veľkosť v kb
#5283 mlziaci_ziaci_mladsi 42,90 kb   PDF s výsledkami
#5285 1_rozbeh_zeny 40,53 kb   PDF s výsledkami
#5286 1_rozbeh_veteranky_1 38,61 kb   PDF s výsledkami
#5287 1_rozbeh_veterani_3 36,05 kb   PDF s výsledkami
#5288 1_rozbeh_veterani_2 35,31 kb   PDF s výsledkami
#5289 1_rozbeh_veterani_1 41,05 kb   PDF s výsledkami
#5290 1_rozbeh_muzi 39,48 kb   PDF s výsledkami
#5291 1_rozbeh_juniorky 36,96 kb   PDF s výsledkami
#5292 1_rozbeh_juniori 36,53 kb   PDF s výsledkami
#5293 1_rozbeh_dorastenky 37,96 kb   PDF s výsledkami
#5294 1_rozbeh_dorastenci 38,10 kb   PDF s výsledkami
#5295 nadeje_ziacky_nadeje_c 37,26 kb   PDF s výsledkami
#5296 nadeje_ziaci_nadeje_c 39,16 kb   PDF s výsledkami
#5297 mlziaci_ziacky_mladsie 41,31 kb   PDF s výsledkami
#5298 stziaci_ziacky_starsie 40,49 kb   PDF s výsledkami
#5299 stziaci_ziaci_starsi 40,51 kb   PDF s výsledkami
#5301 superfinale_zeny 39,31 kb   PDF s výsledkami
#5302 superfinale_veterani_3 36,69 kb   PDF s výsledkami
#5303 superfinale_veterani_2 35,72 kb   PDF s výsledkami
#5304 superfinale_veterani_1 41,68 kb   PDF s výsledkami
#5305 superfinale_muzi 38,17 kb   PDF s výsledkami
#5306 superfinale_juniorky 37,12 kb   PDF s výsledkami
#5307 superfinale_juniori 37,09 kb   PDF s výsledkami
#5308 superfinale_dorastenky 37,14 kb   PDF s výsledkami
#5309 superfinale_dorastenci 37,23 kb   PDF s výsledkami
#5310 superfinale_zeny_abs 39,73 kb   PDF s výsledkami
#5311 superfinale_muzi_abs 43,01 kb   PDF s výsledkami
#5312 mlziaci_depa 18,97 kb   PDF s výsledkami
#5313 nadejea_depa 17,11 kb   PDF s výsledkami
#5314 nadejeb_depa 17,18 kb   PDF s výsledkami
#5315 nadejec_depa 17,03 kb   PDF s výsledkami
#5316 rozbeh_depo 22,57 kb   PDF s výsledkami
#5317 st_ziaci_depa 18,32 kb   PDF s výsledkami
#5318 superfinale_de 20,55 kb   PDF s výsledkami

K podujatiu Duatlon nie sú publikované žiadne fotografie.

KK-Sporttiming Kežmarok
Dr. Alexandra 14
060 01 Kežmarok
Telefón: +421 (0)903 614 641
Fax: +421 (0)52 45 22 991
Email: rastislavmaslonka@gmail.com

MÁTE OTÁZKY?

Napíšte nám a my Vám odpovieme v čo najkratšom možnom čase.