31. ROČNÍKA JAVORINSKEJ ČASOVKY

Holubyho Chata - 08. 09. 2018

Propozície
31. ročníka Javorinskej časovky
Usporiadateľ: Miroslav Martinček - Holubyho chata v spolupráci s KST Stará Turá.
Termín: Sobota 8. 9. 2017 od 10,00 h do 15,00 h.
Disciplína: 1. Časovka na Veľkú Javorinu cestné bicykle
2. Časovka na Veľkú Javorinu horské bicykle
3. Detská časovka na Veľkú Javorinu 1000 m
4. Štafetová časovka na Veľkú Javorinu dvojčlenných družstiev horským bicyklom dolu
kopcom po trati Pyton a na cestnom hore po asfaltovej ceste
Kategórie: MUŽI: do 17 r. CM1, HM1 | 18-29 r. CM2, HM2 | 30-39 r. CM3, HM3
40-54 r. CM4, HM4 | 55 r. a viac CM5, HM5
ŽENY: do 40 r. CŽ1, HŽ1 | 40 r. a viac CŽ2, HŽ2
DETI: do 11 r. D1 | 12-16 r. D2
ŠTAFETA: sa ide bez rozlíšenia kategórií, vyhlasujú sa prví traja.
Vyhlásené budú všetky kategórie podľa výsledkovej listiny.
Prezentácia: 8.00 - 9.00 h, Lubina Hrnčiarove pri ceste č. 1242, 250 m od križovatky smerom na Veľkú
Javorinu. O 9,00 hod. bude prezentácia a preberanie čipov ukončená.
Štart: 1) Časovka cestné bicykle 10.10 hod. v mieste prezentácie (340 m n. m.). Pretekári
štartujú po 1 minúte, ak bude pretekárov viac ako 90, tak v pol minútových intervaloch.
2) Horské bicykle hromadný štart 10.00 hod. v mieste prezentácie (340 m n. m.).
3) Detská časovka, 30 min po príjazde posledného pretekára na cestných bicykloch. Štart
cca 12.00 hod., štartuje sa po 1 minúte. Miesto štartu je 1 000 m pred cieľom (prvá
zatáčka vľavo tzv. Kachľové grúne, turistický smerovník).
4) Štafety 30 min. po príjazde posledného pretekára Detskej časovky. Štart prvého člena
štafety na horskom bicykli cca 12.30 hod., štartuje sa po 1 minúte. Miesto štartu je vrchol
V. Javoriny pri vysielači.
Cieľ: všetkých disciplín je pri Holubyho chate (920 m n. m.)
Časový rozpis: 8.00 - 9.00 hod. Prezentácia
10.00 hod. štart horské bicykle
10.10 hod. štart cestné bicykle
12.00 hod.* štart detská časovka
12.30 hod.* štart štafety
14.00 hod. vyhlásenie víťazov a tombola
14.30 hod ukončenie pretekov a stráženie bicyklov
Výdaj občerstvenia na lístky začína 10.35 hod. na terase Holubyho chaty.
* bude spresnený podľa počtu štartujúcich v predchádzajúcej disciplíne.
Trasy: 1) Časovka na Veľkú Javorinu
Štart na mieste prezentácie, po ceste č.1242 a č.1246 na V. Javorinu do cieľa pri
Holubyho chate. Dĺžka 8 500 m / prevýšenie 590 m.
2) Horské bicykle
Štart na mieste prezentácie – areál bývalého PD – Miškech salaš - ďalej po žltej značke
smerom na Veľkú javorinu po vyznačenej trase do cieľa pri Holubyho chate. Dĺžka 8 600
m / prevýšenie 580 m.
3) Detská časovka
posledný kilometer trasy 1). Dĺžka 1 000 m / prevýšenie 70 m.
4) Štafety dvojčlenných družstiev.
Štart na vrchole V. Javoriny pri vysielači, po hrebeni smerom k zjazdu Python a ďalej po
vyznačenej trase do cieľa prvej časti pri PD, kde sa odovzdáva štafeta. Druhý člen štafety
výjazdom na cestu č.1242 pokračuje smerom na V. Javorinu po trase 1) do cieľa pri
Holubyho chate. Dĺžka 17 100 m / prevýšenie 580 m.
GPS súradnice: Prezentácia
1) časovka štart
2) horské bicykle štart
48.808714, 17.710338
3) Detská časovka štart 48.851001, 17.675871
4) Štafety štart
4) Štafety výmena
48.857250, 17.674633
48.810036, 17.707399
Cieľ všetkých disciplín 48.857112, 17.682066
Štartovné: A) 10 eur / 280 CZK
• Pretekári do 18 rokov dostanú tombolový lístok a možnosť vyhrať jednu z cien v
tombole
• certifikát o absolvovaní pretekov na osobné vyžiadanie v ciely
• 1 x veľký nápoj kofola
• bezplatne strážené depo bicyklov v ciely
B) 15 eur / 420 CZK
• ako A + navyše
• tombolový lístok a možnosť vyhrať jednu z cien v tombole
• 1 x občerstvenie v ciely (polievka alebo jedlo)
• 1 x veľký nápoj podľa vlastného výberu (kofola, nealko pivo)
• certifikát o absolvovaní pretekov na osobné vyžiadanie v cieli
• bezplatne strážené depo bicyklov v cieli
• možnosť štartovať za cenu jedného štartovného na dvoch pretekoch štafeta plus
cestná alebo horská časovka
• 1 x originálna kovová medaila pre každého, ktorý príde do cieľa
Štartovné deti: 5 eur alebo 140 czk jednotné za každého účastníka
Štartovné štafeta: Každý úšastník si zaplatí za seba podľa výberu A alebo B.
Registrácia: Zaregistrovať sa je možné najneskôr do 6.9.2015 do 24,00 h na stránke
www.kk-sporttiming.com bez príplatku. Registrácia sa stáva aktívnou pripísaním štartovného na účet
uvedený v propozíciách organizátora alebo jej zaplatením v mieste registrácie. Po 8.9.2017 je možné sa
zaregistrovať už len v deň štartu v mieste registrácie za cenu 20 eur osoba. Pretekári mladší ako 18 rokov
môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu! Pretekár je povinný uhradiť štartovné
najneskôr do 24 hod. od svojej registrácie. Po uplynutí tejto doby bude registrácia automaticky zrušená.
Treba si overiť či systém zaregistroval vašu prihlášku. Každému kdo vyplnil správne všetky údaje príde
potvrdzovací mail o zaregistrovaní, kde bude uvedené číslo účtu a variabilný symbol, pod ktorým pretekár
uhradí štartovné. Pre prípad reklamácie si prineste do miesta prezentácie potvrdzovací mail s dokladom o
úhrade štartovného. Štartovné je možné uhradiť aj na mieste, ak sa pretekár zaregistroval do 7.9.2017.
Prihláška bez uhradenia štartovného je neplatná. Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad
reklamácie. V deň registrácie a štartu je cena štartovného 20 eur osoba.
Úhrada štartovného: Štartovné je treba uhradiť na číslo účtu: IBAN: SK5511000000002614085300 v Tatra
banke, a.s. ako variabilný symbol: treba uvádzať dátum narodenia pretekára v tvare DDMMYYYY. Doplňujúce
údaje: meno priezvisko. Ak platíte jedným prevodným príkazom štartovné za viacerých pretekárov, pošlite emailom
ich zoznam s identifikáciou platby na mail maslonka@stonline.sk Prihlášky, ktoré sa nebudú dať
spárovať s platbami štartovného, budú vyradené zo štartovnej listiny.
Vyhlásenie výsledkov:Výsledky sa budú vyhlasovať do dvoch hodín po dôjdení posledného pretekára do cieľa.
Ceny pre víťazov: Prví traja v každej kategórii obdržia vecné ceny
1. miesto pohár, medaila, diplom
2. miesto , medaila, diplom
3. miesto, medaila, diplom
Ceny pre účastníkov: Každý účastník, ktorý zaplatí štartovné vo výške 15 euro, dostane kovovú pamätnú
medailu pripomínajúcu mu účasť na týchto výnimočných pretekoch.
Každý účastník obdrží certifikát potvrdzujúcu jeho účasť s uvedením umiestnenia
a dosiahnutým časom, ktorý dostane na osobné vzžiadanie v cieli.
Tombola
pre pretekárov: Každý účastník, ktorý zaplatil štartovné 15 EUR, alebo 10 EUR a mal v deň pretekov
menej ako 18 rokov, bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po
vyhlásení výsledkov pretekov. V prípade, že si vylosovaný účastník hneď nevyzdvihne
cenu, bude vylosovaný ďalší účastník.
Špeciálne
ocenenie: V prípade prekonania časového rekordu sa bude odovzdávať špeciálna cena chatára
Holubyho chaty. Aktualne platné najlepšie časy pre jednotlivé kategórie sú:
Cestné bicykle muži 23:03 min., držiteľ je Juraj Krištofík z roku 2017.
Cestné bicykle ženy 31:23 min., držiteľkou je Mariana Findrová z roku 2016.
Horské bicykle muži 31:03 min., držiteľ je Jaroslav Buchtík z roku 2013.
Horské bicykle ženy 42:18 min., držiteľkou je Pavlína Milotová z roku 2013.
Podmienky účasti:
• prilba na hlave počas celých pretekov
• štart na vlastné nebezpečenstvo
• usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté, ani nimi spôsobené
• každý pretekár je povinný umiestniť si čip na pravý alebo ľavý členok pomocou suchého
zipsu, ktorý dostane pri registrácii. V prípade straty čipu sa účastník pretekov zaväzuje
zaplatiť poplatok 60 eur. O prípadnom inom uchytení bude každý pretekár informovaný
v mieste štartu pri preberaní čipu.
• všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich
predbehli bez prekážania
• prosíme účastníkov, aby nevyhadzovali akýkoľvek odpad po trase
• ak účastník opustí trať z akéhokoľvek príčiny a chce pokračovať v preteku, musí sa vrátiť
na trať v tom istom bode ako ju opustil
• všetci účastníci musia dodržiavať ustanovenia vyhlášky o cestnej premávke č. 8/2009 Z.
z. a sú povinní akceptovať pokyny polície SR, usporiadateľov a rozhodcov
Ďaľšie informácie:
• preteky sa konajú za každého počasia
• v prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie, sa
štartovné nevracia
• zaplatené štartovné sa nezúčastneným pretekárom nevracia
• organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu. Tieto informacie nájdu
pretekári buď v mieste štartu alebo cieľa.
• usporiadateľ zabezpečí odvoz batožiny zo štartu do cieľa
Ubytovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje ubytovanie, každý si hradí všetky náklady sám.
Možnosť ubytovania je na Holubyho chate, mail: info@holubyhochata.sk, tel:
+421 32 3700 338.
Propozície pretekov boli schválené organizátorom preteku 5. 6. 2018.


Št. číslo Pretekár Klub Kategória
#451 Bum BumOR 954537 Štafety
#1 Jitka Mošťková _ CŽ1 do 39 rokov
#2 Matúš Fabian Bratislava CM3 od 30 do 39 rokov
#3 BrerretyFiz BrerretyFizAV 512581 CM5 od 55 rokov a viac
#4 Jaroslav Mikulenka Kroměříž CM3 od 30 do 39 rokov
#5 Vladimír Nemček BORA CM3 od 30 do 39 rokov
#6 Vladimír Bielka Jalšové CM4 od 40 do 54 rokov
#401 Tomáš Talajka Myjava Deti do 11 rokov
#7 Milan Šrámek CYKLOPORT CHROPYNĚ CM5 od 55 rokov a viac
#8 Alica Kucharovič Retart CM3 od 30 do 39 rokov
#9 Matus Kucharovič Retart CM3 od 30 do 39 rokov
#10 Mario Macek TJ Strojár Malacky CM4 od 40 do 54 rokov
#11 Igor Križka MCS CM5 od 55 rokov a viac
#12 Július Talian Mníchova Lehota CM3 od 30 do 39 rokov
#13 Peter Závodný Brezová pod Bradlom CM3 od 30 do 39 rokov
#201 Jan Niznansky Vrbové HM2 od 18 do 29 rokov
#202 NahouseAbize NahouseAbizeCP 779853 HM5 od 55 rokov a viac
#203 Tomáš Držík Vrbové HM2 od 18 do 29 rokov
#14 Matej Kovac Rusovce CM3 od 30 do 39 rokov
#15 Andrej Koprivňanský Stará Turá CM3 od 30 do 39 rokov
#16 Luboš Miklovič Horná Streda CM3 od 30 do 39 rokov
#17 Miroslav Hantak CK.Piešťany CM3 od 30 do 39 rokov
#18 Milan Moravčík BMC CM4 od 40 do 54 rokov
#19 Laco Jurcak Ivanovce CM4 od 40 do 54 rokov
#20 Juraj MÁTEL - CM4 od 40 do 54 rokov
#21 Branislav Drobný Nie je CM5 od 55 rokov a viac
#22 Daniel Pápež cyklisti Trnava CM4 od 40 do 54 rokov
#452 Shannonjal ShannonjalUB 149955 Štafety
#23 Jaroslav Záhorec Nova Dubnica CM4 od 40 do 54 rokov
#204 Martin Zibrín Krakovany HM4 od 40 do 54 rokov
#24 Matúš Šulka Bojničky CM3 od 30 do 39 rokov
#25 Rado Rehora LottoJumbo DolnéSrnie CM3 od 30 do 39 rokov
#206 Matúš Mikulec Novomestský Superbiker HM1 do 17 rokov
#26 Ivan Harceg TREK KCK Oslany CM4 od 40 do 54 rokov
#207 Ivan Rehak Climberg sport Team Trencin HM4 od 40 do 54 rokov
#27 Lukáš Sahuľ Cycling Academy Bratislava CM1 do 17 rokov
#28 Jaroslav Hutyra Myjava CM5 od 55 rokov a viac
#208 Maros Lackovic Fatbajk Trnava HM3 od 30 do 39 rokov
#402 Alex Mackanič Novomestský Superbiker HM1 do 17 rokov
#209 Roman Mackanič AKEBONO HM3 od 30 do 39 rokov
#29 Zuzka Kadlecová Novomestský Superbiker HŽ2 od 40 rokov a viac
#210 Marian Redecký Elektroinšta HM3 od 30 do 39 rokov
#30 Jiří Tomis Zasebe CM5 od 55 rokov a viac
#31 Jozef Vavro Pobedim HM3 od 30 do 39 rokov
#32 Jano Čúzy Piešťany CM3 od 30 do 39 rokov
#33 Peter Ondris Trenčín CM4 od 40 do 54 rokov
#34 Pavol Farkaš Bratislava CM4 od 40 do 54 rokov
#35 Ľubomír Mitták Myjava 3 CM4 od 40 do 54 rokov
#36 Matej Burian Looza's Cycling Team CM2 od 18 do 29 rokov
#37 Denis Miklovič Looza's Cycling Team CM2 od 18 do 29 rokov
#211 Roman Maco Nové Mesto nad Váhom HM2 od 18 do 29 rokov
#38 Sebastian Žikavský Nemam CM1 do 17 rokov
#403 Nicolas Kadlec Novomestský Superbiker HM1 do 17 rokov
#39 Filip Knoška Cycling Academy Bratislava CM1 do 17 rokov
#40 Monika Stančíková CK Piešťany CM3 od 30 do 39 rokov
#41 Marián Stančík CK Piešťany CM4 od 40 do 54 rokov
#42 Martin Vaško Bratislava CM1 do 17 rokov
#43 Karol Vaško Bratislava CM4 od 40 do 54 rokov
#44 Michal Tomka Cycling Academy Bratislava CM3 od 30 do 39 rokov
#45 Zdeněk Konečný Kratochvilka CM3 od 30 do 39 rokov
#46 Martin Švancara Kamikadze HM2 od 18 do 29 rokov
#404 Ivan Švancara Kamikadze HM3 od 30 do 39 rokov
#46 Michal Korim Rovinka CM3 od 30 do 39 rokov
#47 Bronislav Slovák Brno CM4 od 40 do 54 rokov
#48 Jaroslav Štvrtecký Senica HM3 od 30 do 39 rokov
#402 Marco Šedovič žiadny Deti do 11 rokov
#49 Miloš Maco Nové Mesto nad Váhom CM3 od 30 do 39 rokov
#403 Alex Mackanič Novomestský Superbiker Deti do 11 rokov
#50 Martin Trúchly Akebono CM2 od 18 do 29 rokov
#51 Vladimíra Lacková - CŽ2 od 40 rokov a viac
#52 Igor Minarčic TDM CM4 od 40 do 54 rokov
#53 Alexander Bezový AXB sport servis Trenčín CM5 od 55 rokov a viac
#54 Vladimir Fraňo Nové Mesto nad Váhom CM4 od 40 do 54 rokov
#55 Michal Dubovec InShape CM3 od 30 do 39 rokov
#56 Karol Kočí ESET HM4 od 40 do 54 rokov
#404 Tereza Kočí ESET Deti do 11 rokov
#56 Marek Kulich Falange Bratislava CM2 od 18 do 29 rokov
#57 Ladislav Frank @ CM5 od 55 rokov a viac
#405 Jakub Rigo Lubina Deti do 11 rokov
#60 Dušan Šťastný 1.CK Zámostie TN CM4 od 40 do 54 rokov
#61 Marián Mitošinka Ostrov CM3 od 30 do 39 rokov
#62 Peter Balhar nezaradený CM4 od 40 do 54 rokov
#63 Rr Tt my CM3 od 30 do 39 rokov
#64 Richard Vančo Velosvet Prievidza CM2 od 18 do 29 rokov
#65 Pavol Taraba VK Sĺňava Piešťany CM2 od 18 do 29 rokov
#66 Ondrej Kovačovič VK Sĺňava Piešťany CM2 od 18 do 29 rokov
#405 Matej Stuparič ... --- ... HM2 od 18 do 29 rokov
#67 Pavol Dobias DEMA Senica CM3 od 30 do 39 rokov
#406 Vladimír Krištofík Stará Turá HM5 od 55 rokov a viac
#68 Peter Filo Žiaden CM3 od 30 do 39 rokov

P.č. Označenie / Kategória Veľkosť v kb
#4529 holub_cm1_do_17_rokov 38,63 kb   PDF s výsledkami
#4530 holub_cm2_od_18_do_29 42,57 kb   PDF s výsledkami
#4531 holub_cm3_od_30_do_39 45,52 kb   PDF s výsledkami
#4532 holub_cm4_od_40_do_54 44,48 kb   PDF s výsledkami
#4534 holub_cz1_do_39_rokov 36,81 kb   PDF s výsledkami
#4535 holub_cz2_od_40_rokov 35,48 kb   PDF s výsledkami
#4536 holub_deti_do_11_rokov 39,53 kb   PDF s výsledkami
#4537 holub_hm1_do_17_rokov 39,49 kb   PDF s výsledkami
#4538 holub_hm2_od_18_do_29 39,68 kb   PDF s výsledkami
#4539 holub_hm3_od_30_do_39 41,29 kb   PDF s výsledkami
#4540 holub_hm4_od_40_do_54 37,28 kb   PDF s výsledkami
#4541 holub_hm5_od_55_rokov 36,77 kb   PDF s výsledkami
#4542 holub_hz2_od_40_rokov 36,97 kb   PDF s výsledkami
#4567 holub_cm5_od_55_rokov 42,40 kb   PDF s výsledkami

K podujatiu 31. ročníka Javorinskej časovky nie sú publikované žiadne fotografie.

KK-Sporttiming Kežmarok
Dr. Alexandra 14
060 01 Kežmarok
Telefón: +421 (0)903 614 641
Fax: +421 (0)52 45 22 991
Email: kk-sporttiming@stonline.sk

MÁTE OTÁZKY?

Napíšte nám a my Vám odpovieme v čo najkratšom možnom čase.